சங்கீதம் 35: கர்த்தர் நமக்காக வழக்காடுகிறவரும் யுத்தம்பண்ணுகிறவருமாய் இருக்கிறார் (பகுதி 2)

சங்கீதம் 35: கர்த்தர் நமக்காக வழக்காடுகிறவரும் யுத்தம்பண்ணுகிறவருமாய் இருக்கிறார் -பகுதி 2 Weekly Prayer [Tamil] – 11 FEB 22 TranscriptComing Soon!Similar TopicRelated...

read more

How Grace Changes Us? (Part 9): Pride

How Grace Changes Us? (Part 9): Pride Sunday English Service – 23 JAN 22 ​TranscriptI trust and hope that you're all keeping safe and doing well, by the grace of God. We're still continuing our services online only thank God for the facilities that we have available...

read more

How Grace Changes Us?

Abounding Grace (Vol. 44) - How Grace Changes Us?Sunday English Service - 14 NOV 21TranscriptPlease turn with me to the Galatians, Paul’s epistle to the Galatians. Let me read to you from verse 16, all the way to verse 25. Paul’s epistle to the Galatians, chapter 5,...

read more
Malcare WordPress Security