உபத்திரவங்களை அணுகுவதற்கான கிறிஸ்தவ வழி (பகுதி 6) – கர்த்தருக்கு தெரியும், கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார்

உபத்திரவங்களை அணுகுவதற்கான கிறிஸ்தவ வழி (பகுதி 6) - கர்த்தருக்கு தெரியும், கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார் Sunday Tamil Service - 18 APR 21TranscriptComing Soon!Similar TopicRelated...

read more

Easter Sunday 2021, Message – A Body of Flesh and Bones

Easter Sunday 2021, Message - A Body of Flesh and BonesEaster Sunday English Service - 04 APR 21TranscriptPlease turn with me to Luke’s Gospel, chapter 24 and let me read to you, from verse 37 to 43; Luke 24, verse 37 to 43: But they were terrified and frightened, and...

read more

உபத்திரவங்களை அணுகுவதற்கான கிறிஸ்தவ வழி (பகுதி 3): விசுவாச பரீட்சைகளில் நாம் ஏன் தோல்வியடைகிறோம்?

உபத்திரவங்களை அணுகுவதற்கான கிறிஸ்தவ வழி (பகுதி 3): விசுவாச பரீட்சைகளில் நாம் ஏன் தோல்வியடைகிறோம்? Sunday Tamil Service - 14 MAR 21 TranscriptComing Soon!Similar TopicRelated...

read more
Malcare WordPress Security