பொருளாதார செழிப்பு நல்லதா? கெட்டதா?

பொருளாதார செழிப்பு நல்லதா? கெட்டதா?Tuesday Bilingual Service - 25 FEB 20Transcriptபொருளாதார செழிப்பு நல்லதா? கெட்டதா? ஆதியிலே தேவன் பூமியை உண்டாக்கி, மனுஷனை உண்டாக்கி, வைத்தபோது அதை நிறைவான ஒன்றாக உருவாக்கினார். பூமியும் அதன் நிறைவும் தேவனிடத்தில் இருந்து வருகிறது...

read more
Malcare WordPress Security